Natječaj za zapošljavanje na poslovima doktora medicine – specijalizanta

Categories: NatječajiPublished On: 20/09/202322,4 min read

Natječaj

Na temelju Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 65/22) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15, 100/18, 33/23) i članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj, Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, raspisuje
NATJEČAJ
za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom do 6 mjeseci na poslovima doktora medicine – specijalizanta za potrebe Županijske bolnice Čakovec iz medicinske grane – specijalizacije:
• Urologija  – 1 izvršitelj
• Opća kirurgija – 1 izvršitelj
• Ginekologija i opstetricija – 2 izvršitelja
• Endokrinologija i dijabetologija – 1 izvršitelj
• Transfuzijska medicina – 1 izvršitelj
• Hitna medicina – 2 izvršitelja
• Abdominalna kirurgija – 1 izvršitelj
• Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – 2 izvršitelja
• Gastroenterologija – 1 izvršitelj
• Hematologija  – 2 izvršitelja
• Infektologija  – 2 izvršitelja
• Internistička onkologija – 2 izvršitelja
• Kardiologija – 2 izvršitelja
• Klinička farmakologija s toksikologijom – 1 izvršitelj
• Klinička radiologija – 1 izvršitelj
• Nefrologija – 1 izvršitelj
• Neurologija – 1 izvršitelj
• Opća interna medicina – 2 izvršitelja
• Ortopedija i traumatologija – 1 izvršitelj
• Otorinolaringologija – 1 izvršitelj
• Patologija i citologija – 1 izvršitelj
• Pedijatrija – 3 izvršitelja
• Pulmologija – 1 izvršitelj
Uvjeti:
– zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja (doktor medicine)
– odobrenje za samostalan rad
Uz zamolbu pristupnik prilaže: preslika diplome, preslika odobrenja za samostalan rad, preslika prijepisa položenih ispita na studiju, preslika potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija, preslika nagrada za vrijeme studija, preslika potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, popis objavljenih radova i kopije radova, elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica), preslika ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, preslika rezultata psihološkog testiranja, preslika domovnice, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Ponude s dokazima o ispunjenju uvjeta dostavljaju se Županijskoj bolnici Čakovec, I. G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec s naznakom: »Povjerenstvo za izbor specijalizanata – ne otvarati«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Natječaj je otvoren od 20.09.2023. do 05.10.2023. godine.
Dokazi koji se dostavljaju ne moraju biti ovjereni, ali se izvornik mora predočiti Povjerenstvu za provođenje natječaja pri razgovoru – intervjuu po pozivu ustanove.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 20 dana od obavljenog razgovora s Povjerenstvom.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu Natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15,100/15, 33/23).
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.
Broj: 01-4020/2023.
bolnica-logo