Natječaj za zapošljavanje – određeno

Categories: NatječajiPublished On: 14/10/202024 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š.,dr.med., spec. opće kirurgije, raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme, do povratka odsutnog radnika/povećanog obima posla, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 6 mjeseci) na poslovima:

1. STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU II. VRSTE – 1 izvršitelj na polovicu radnog vremena

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij studij
– 1godina radnog iskustva na poslovima zaštite na radu
– položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu, stručne osobe za zaštitu od požara te povjerenika za zaštitu okoliša (ili posjedovanje statusa stručnjaka i stručne osobe u skladu s propisima)
– položen ispit iz andragogije

2. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA – 3 izvršitelja

Uvjeti:

– završeni studij sestrinstva
– odobrenje za samostalan rad

3. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– završen odgovarajući studij
– odobrenje (licenca) nadležne komore

4. VIŠI INFORMATIČKI REFERENT – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– stručni prvostupnik informatike ili srodnog usmjerenja
– 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 6 izvršitelja

Uvjeti:

– završena škola za medicinske sestre/tehničare
– odobrenje za samostalan rad

6. INFORMATIČKI REFERENT – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– srednja stručna sprema informatičkog, elektrotehničkog ili srodnog usmjerenja
– 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

7. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– najmanje završena osnovna škola

8. SPREMAČICA – 2 izvršitelja

Uvjeti:

– najmanje završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Svjedodžbu
– Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje –određeno“.
Natječaj je otvoren od 14.10.2020. do 22.10.2020. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju,
obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.
Broj 01-4064/2020.

bolnica-logo