Natječaj za zapošljavanje –određeno

Categories: NatječajiPublished On: 11/12/202018,5 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I. G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.vš.,dr.med., spec. opće kirurgije, raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme, do povratka odsutnih radnika, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 3 mjeseci) na poslovima:

1. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• završen odgovarajući studij
• odobrenje za samostalan rad

2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• završeni studij sestrinstva
• odobrenje za samostalan rad

3. MEDICINSKA SESTRA/ TEHNIČAR – 7 izvršitelja

Uvjeti:
• završena škola za medicinske sestre/tehničare
• odobrenje za samostalan rad

4. PRIMALJA – 1 izvršitelja

Uvjeti:
• završena škola za primalje
• odobrenje za samostalan rad

5. SPREMAČICA – 3 izvršitelja

Uvjeti:
• najmanje završena osnovna škola

6. KOTLOVNIČAR S ATK ISPITOM

Uvjeti:
• srednja stručna sprema rukovalac centralnog grijanja i termoventilacije
• strojar kotlovskog postrojenja s položenim ATK ispitom
• 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Svjedodžbu/Diplomu
– Odobrenje za samostalni rad (samo za redni broj 1.,2.,3. i 4.)
– Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje (potvrda HZMO-a)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje –određeno“.

Natječaj je otvoren od 11.12.2020. do 19.12.2020. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj 01-4555/2/2020

bolnica-logo