Natječaj za zapošljavanje –određeno

Categories: NatječajiPublished On: 30/04/202118,1 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š.,dr.med., spec. opće kirurgije, raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme,zbog povećanog obima posla, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad do 6 mjeseci) na poslovima:

1. STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU II. VRSTE – 1 izvršitelj na polovicu radnog vremena

Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij studij
– 1 godina radnog iskustva na poslovima zaštite na radu
– položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu, stručne osobe za zaštitu od požara te povjerenika za zaštitu okoliša (ili posjedovanje statusa stručnjaka i stručne osobe u skladu s propisima)

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu
– Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje –određeno“.
Natječaj je otvoren od 30.04.2021. do 08.05.2021. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju,
obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.
Broj 01-1867/2021

bolnica-logo