Natječaj za zapošljavanje – PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA i MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

Categories: NatječajiPublished On: 05/09/201816,7 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje
NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 do 3 mjeseca) na poslovima:

1. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završen studij sestrinstva
• odobrenje za samostalan rad
• poznavanje rada na računalu

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završena srednja škola za medicinsku sestru/tehničara
• odobrenje za samostalan rad
• poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu / svjedodžbu
– Odobrenje za samostalan rad
– Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti usmeno testiranje i/ili pismeno testiranje i/ili osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja usmenog i/ili pismenog testiranja i/ili osobnog intervjua objavit će se na službenim internet stranicama Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.
Natječaj je otvoren od 05.09. do 13.09.2018. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.
Broj: 01-2340/2/2018.

bolnica-logo