Natječaj za zapošljavanje – VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU

Categories: NatječajiPublished On: 11/10/202219,7 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, Ravnatelj Igor Šegović, dr.med.,spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterolgije, raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad do 6 mjeseci) na poslovima:

1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU– 1 izvršitelj

Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij
– 1 godina radnog iskustva na poslovima zaštite na radu
– položen stručni ispit opći i posebni dio stručnjaka zaštite na radu, stručne osobe za zaštitu od požara te povjerenika za zaštitu okoliša (ili posjedovanje statusa stručnjaka i stručne osobe u skladu s propisima)

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu
– Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)
– Uvjerenje/potvrdu o položenom stručnom ispitu za stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio)
– Uvjerenje/potvrdu za zaštitu od požara
– Uvjerenje/potvrdu povjerenika za otpad (zaštita okoliša)
– Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda, preslika Ugovora)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje –neodređeno“.
Natječaj je otvoren od 11.10.2022. do 19.10.2022. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju,
obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.
Broj 01-4032/2022

bolnica-logo