Natječaj za zapošljavanje

Categories: NatječajiPublished On: 29/11/201719,5 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje
NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 6 mjeseci) na poslovima:

1. REFERENT ZA PLAN, ANALIZU I MEDICINSKU STATISTIKU – 1 izvršitelj
Uvjeti
• srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja
• jedna godina radnog iskustva u struci
• poznavanje rada na računalu

2. FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA – 2 izvršitelja
Uvjeti
• srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja
• jedna godina radnog iskustva u struci
• poznavanje rada na računalu

3. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA RAČUNOVODSTVO – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog ili srodnog usmjerenja
• najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• poznavanje rada na računalu

4. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA TEHNIČKE POSLOVE – 1 izvršitelj
Uvjeti
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij građevinskog, strojarskog, elektrotehničkog, automatičarskog ili drugog tehničkog smjera
• najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• poznavanje rada na računalu

5. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – 2 izvršitelja
Uvjeti:
• Najmanje završena osnovna škola

6. PRIMALJA – 1 izvršitelj
Uvjeti
• završena škola za primalje
• odobrenje za samostalan rad

7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završena odgovarajuća škola
• odobrenje za samostalan rad
Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Svjedodžbu (pod.1., 2.,5.,6.,7.)
– Diplomu (pod 3., 4.)
– Odobrenje za samostalan rad (pod 6. i 7.)
– Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.
Natječaj je otvoren od 29.11. do 07.12.2017.godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

01-3486/2/2017

bolnica-logo