Natječaji na ODREĐENO

Categories: NatječajiPublished On: 01/07/202423,3 min read

Objava

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Igoru Šegoviću, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje 

                                         NATJEČAJ 

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 3  mjeseca) na poslovima: 

 1. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 10 izvršitelja

           (koje je sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za    obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ 22/24.) prevedeno u medicinska sestra/medicinski tehničar prvostupnik u bolnici)

Uvjeti:

 • Završen studij sestrinstva
 • Odobrenje za samostalan rad
 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 11 izvršitelja

(koje je sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za   obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ 22/24.) prevedeno u medicinska sestra/medicinski tehničar u bolnici) 

Uvjeti: 

 • Završena škola za medicinske sestre/tehničare ili završen studij sestrinstva
 • Odobrenje za samostalan rad
 1. PRIMALJA /PRIMALJSKA ASISTENTICA – 1 izvršitelj

(koje je sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za   obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ 22/24.) prevedeno u zdravstveni radnik u bolnici ) 

Uvjeti: 

 • Završena škola za primalje / primaljske asistentice ili završen studij primaljstva
 • Odobrenje za samostalan rad
 1. SPREMAČICA1 izvršitelj

(koje je sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za   obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ 22/24.) prevedeno u čistač/spremač u sustavu s posebnim uvjetima rada)

Uvjeti:

 • Najmanje završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:

 • Zamolbu
 • Životopis
 • Domovnicu
 • Svjedodžbu/Diplomu
 • Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
 • Odobrenje za samostalan rad i pripadajuće Rješenje (1., 2., 3.)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (1., 2., 3.)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme“

Natječaj je otvoren od 01.07.2024. do 09.07.2024. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

 Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Broj: 01-2796/2024.

bolnica-logo