Natječaji za sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme

Categories: NatječajiPublished On: 23/01/201921,7 min read

 

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 6 mjeseca) na poslovima:

1. Doktor medicine specijalist radiologije – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz radiologije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

2. Doktor medicine specijalist otorinolaringologije – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz otorinolaringologije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

3. Medicinska sestra – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završena odgovarajuća škola
• odobrenje za samostalni rad

4. Viši stručni savjetnik za pravne poslove – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – pravni fakultet
• najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• poznavanje rada na računalu
– prednost imaju kandidati sa položenim pravosudnim ispitom

5. Vodoinstalater i monter centralnog grijanja – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• srednja stručna sprema strukovnog usmjerenja (vodoinstalater-monter centralnog grijanja)
• najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

6. Spremačica – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• najmanje završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:

– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu/Svjedodžbu
– Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (1.- 2.)
– Odobrenje za samostalni rad (1.- 3.)
– Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima(potvrda, preslik Ugovora) ( 4 i 5.)
– Potvrda o stažu (potvrda HZMO-a)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“
Natječaj je otvoren od 23.01. do 31.01.2019. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-286/1/19

bolnica-logo