ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
• Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
• Povjerenstvo za kvalitetu

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite ustrojena je 2011. godine zbog potrebe izgradnje sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite kojim je utvrđeno da su sve zdravstvene ustanove s više od 40 zaposlenih radnika obvezne ustrojiti posebnu jedinicu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Aktivnosti Jedinice za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite:
• uspostavljanje, razvijanje i poboljšanje sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenta u svim organizacijskim jedinicama Županijske bolnice Čakovec,
• izrada kompletne dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom,
• implementacija i održavanje sustava upravljanja kvalitetom,
• nadzor, procjena učinkovitosti i stalno poboljšavanje sustava,
• postavljanje ciljeva za narednu godinu, provođenje svih potrebnih mjera za osiguranje provedbe ciljeva, te analiziranje u svrhu utvrđivanja pokazatelja kvalitete,
• organiziranje internih audita i priprema podataka za upravinu ocjenu,
• izrada izvještaja o potrebnim poboljšanjima sustava,
• evidencija i obrada pritužbi pacijenata,
• provođenje mjerenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenika – anketiranje,
• nadzor i edukacija o pravilnom ispunjavanju medicinske i sestrinske dokumentacije,
• edukacija zaposlenika o upravljanju kvalitetom,
• provođenje mjera prevencije i praćenja neželjenih događaja prema pacijentu i osoblju,
• poticanje preventivnih mjera održavanja medicinske i nemedicinske opreme,
• praćenje pokazatelja kvalitete, izrada izvještaja i analiza na području upravljanja kvalitetom,
• surađivanje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi,
• nadzor i provedba preporuka, postupaka i mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija,
• edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika, osoba na školovanju, pacijenata i posjetitelja,
• praćenje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi prema utvrđenim prioritetima,
• pružanje savjetodavne i stručne pomoći pri zbrinjavanju zdravstvenih radnika nakon profesionalne ekspozicije infektivnim bolestima uključujući one koje se prenose krvlju,
• sudjelovanje u unapređenju Bolničkog informacijskog sustava,
• aktivno sudjelovanje u projektima za poboljšanje kvalitete: PaSQ projekt (Integriranje kirurške kontrolne liste i pokazatelja antimikrobne profilakse u BIS-u), projekt Svjetske banke IMPROVING QUALITY AND EFFICIENCY OF HEALTH SERVICES PROGRAM-FOR-RESULTS (P for R): DLI5. Percentage of best performing racionalized hospitals which are publicly disclosed (based on the results of audit).

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
Sven Pal, dr.med.spec.dječje kirurgije
e- mail: pomocnik.kvaliteta@bolnica-cakovec.hr

Voditeljica Jedinice za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
Renata Pongrac, mag.med.techn.
e- mail: kvaliteta@bolnica-cakovec.hr

Sestra za prijem i otpust
Nina Plaftak, bacc.med.techn
e-mail: prijem.otpust@bolnica-cakovec.hr

Sestra za kvalitetu i kronične rane, dijabetičko stopalo te stomaterapiju
Renata Pongrac, mag.med.techn.
e-mail: kvaliteta@bolnica-cakovec.hr

Povjerenstvo za kvalitetu
U Županijskoj bolnici Čakovec uz Jedinicu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite djeluje i Povjerenstvo za kvalitetu. Povjerenstvo je tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite u Županijskoj bolnici Čakovec.
Članove Povjerenstva za kvalitetu na prijedlog ravnatelja imenuje Upravno vijeće bolnice, a čine ga predstavnici svih ustrojstvenih jedinica zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnosti koje se obavljaju u bolnici.

Povjerenstvo za kvalitetu bolnice:
• vodi registar bolnice o umrlim pacijentima i o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima,
• provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije,
• donosi zaključke, preporuke i mišljenja – akti Povjerenstva dostavljaju se ravnatelju bolnice koji odlučuje o izvršenju zaključaka,
• sudjeluje u donošenju postupaka, radnih uputa i obrazaca,
• provodi aktivnosti vezane za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite i uspostavu sustava sigurnosti pacijenta,
• procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite,
• provodi ostale aktivnosti vezane uz pripreme za akreditacijski postupak,
• predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite,
• nadzire rad ostalih povjerenstava koja djeluju u Županijskoj bolnici Čakovec: Povjerenstvo za unutarnji nadzor, Povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove, Povjerenstvo za transfuzijsko liječenje,
• obavlja i druge poslove temeljem posebnih propisa.

Propisi
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite:
http://www.zakon.hr/z/508/Zakon-o-kvaliteti-zdravstvene-za%C5%A1tite-i-socijalne-skrbi

Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_92_1825.html

Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_92_1825.html

Plani i program mjera za osiguranje, unaprjeđenje, promicanje i praćenje kvalitete:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_10_114_3014.html

Zakon o zdravstvenoj zaštiti:
http://www.zakon.hr/z/190/Zakon-o-zdravstvenoj-za%C5%A1titi