Građevinski i elektromaterijal

Categories: Pozivi za dostavu ponudaPublished On: 11/05/202312,5 min read

Županijska bolnica Čakovec Vas ovim putem poziva na dostavu ponuda za predmet nabave:

„GRAĐEVINSKI I ELEKTROMATERIJAL“.

Prilog ovom Pozivu čine Dokumentacija o nabavi i Troškovnik u kojem su definirani način izrade ponude te uvjeti i kriteriji koje je potrebno zadovoljiti.
Molimo Vas da Vašu ponudu dostavite najkasnije 18.05.2023. godine do 11:00 sati na adresu:

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC,
Ivana Gorana Kovačića 1E,
40000 ČAKOVEC – Ravnateljstvo,

preporučenom poštanskom pošiljkom, e-poštom ili osobnom dostavom.

Ako se ponuda dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom ona mora biti dostavljena u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

  • naziv i adresa naručitelja,
  • naziv i adresa ponuditelja,
  • naziv i evidencijski broj predmeta nabave na koji se ponuda odnosi,
  • naznaka „NE OTVARAJ “,

Ako se ponuda dostavlja putem e – pošte, ona se šalje na e- mail adresu: voditelj.nabava@bolnica–cakovec.hr.
Ponuda poslana putem e-maila mora biti potpisana i pečatirana.

Otvaranje ponuda nije javno, započinje istodobno s istekom roka za dostavu ponude te otvaranje, pregled i ocjenu ponuda provode osobe koje su imenovane za provedbu ovog postupka nabave.

v.d. Voditelj odsjeka za javnu nabavu, nabavu i EU fondove
Sandra Novak, mag.oec.

01-2254-1-2023 Dokumentacija o nabavi

01-2254-1-2023 Troškovnik – Grupa 1 – Elektromaterijal I
01-2254-1-2023 Troškovnik – Grupa 2 – Elektromaterijal II
01-2254-1-2023 Troškovnik – Grupa 3 – Elektromaterijal III
01-2254-1-2023 Troškovnik – Grupa 4 – Elektromaterijal IV
01-2254-1-2023 Troškovnik – Grupa 5 – Vodoinstalaterski materijal
01-2254-1-2023 Troškovnik – Grupa 6 – Stolarski materijal

01-2254-9-2023 Poziv za dostavu ponude web objava

bolnica-logo

Povezane objave