Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

 

Link na dokument
ZAHTJEV

Poštovani pacijenti,
prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08) imate pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji
Članak 23.
Pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti.
Pacijent ima pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.
Medicinska dokumentacija koja se uručuje pacijentu po završenom liječničkom pregledu, odnosno po završenom liječenju propisuje se posebnim zakonom kojim se uređuju vrste i sadržaj te način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom.
Članak 24.
U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo o svom trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.
Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju prema stavku 1. ovoga članka pacijent daje pisanom izjavom solemniziranom od javnog bilježnika.

Postupak podnošenja zahtjeva:
1. Zahtjev se nalazi u prilogu ovog dokumenta ili ga možete zatražiti u tajništvu ili na centralnom prijemu ŽB Čakovec na adresi I. G. Kovačića 1 e, 40 000 Čakovec.
2. Molimo Vas da čitko popunjen zahtjev pošaljete poštom ili predate osobno na urudžbiranje u tajništvo ŽB Čakovec (zgrada ravnateljstva).
3. Uz zahtjev priložiti presliku osobne iskaznice, a ukoliko je podnositelj zahtjeva član obitelji, potrebno je priložiti ispravu kojom se dokazuje srodstvo (rodni list, vjenčani list, rješenje centra za socijalnu skrb).
4. Zahtjevi se rješavaju u roku od 10 dana od primitka istih, a u slučaju da je potrebno dulje vrijeme za rješavanje zahtjeva podnositelje se o tome telefonski obavještava.
5. Ukoliko podnositelj zahtjeva preuzima preslike medicinske dokumentacije u ŽB Čakovec, troškove plaća na blagajni bolnice.
6. Ukoliko podnositelj zahtjeva traži da mu se preslike medicinske dokumentacije dostave poštom, preslike se šalju poštom preporučeno nakon primitka potvrde o plaćenim troškovima kopiranja i poštarine.

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRESLIKE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

Šifra: O-PP 1-02.2 Vrijedi od: 18.01.2016

PREDMET: Zahtjev za izdavanje preslike medicinske dokumentacije koji/a se liječio/la u Županijskoj bolnici Čakovec

Trajanje bolničkog liječenja:

Ukoliko je podnositelj zahtjeva član obitelji: navesti srodtvo pacijenta s podnositeljem