OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

Stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka- dalje u tekstu: GDPR uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Županijska bolnica Čakovec je uskladila svoje poslovanje s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

VODITELJ OBRADE
Županijska bolnica Čakovec kao voditelj obrade određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, te je odgovorna za zaštitu osobnih podataka.
Županijska bolnica Čakovec provodi odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kako bi osigurala razinu sigurnosti koja je u skladu sa zahtjevima propisa o zaštiti osobnih podataka, te razmjerna rizicima povezanima s obrađivanjem osobnih podataka, tako da se osigurava takva zaštita koja onemogućava slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu, neovlašteno otkrivanje osobnih podataka ili neovlašteni pristup osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Županijska bolnica Čakovec je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka, te omogućava ostvarivanje prava ispitanika sukladno odredbama GDPR uredbe.

PRAVA ISPITANIKA

 Pravo na pristup informacijama
 Pravo na ispravak
 Pravo na brisanje
 Pravo na ograničenje obrade
 Pravo na prigovor

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE POVREDE PRAVA
Ako je ispitanik mišljenja da je Županijska bolnica Čakovec prilikom obrade njegovih osobnih podataka prekršila propise o zaštiti podataka, može se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka Županijske bolnice Čakovec radi utvrđenja eventualnih spornih pitanja.

U slučaju povrede osobnih podataka ispitanik ima pravo uložiti žalbu Hrvatskoj agenciji za zaštitu podataka.

KRŠENJE PRIVATNOSTI PODATAKA

Županijska bolnica Čakovec se obvezuje u slučaju povrede osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 72 sata nakon saznanja o povredi, izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju povrede osobnih podataka koja bi mogla prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Županijska bolnica Čakovec se obvezuje obavijestiti, bez nepotrebnog odgađanja, ispitanika o prirodi povrede osobnih podataka.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
E-mail: gdpr@bolnica-cakovec.hr